Доставки и Рекламации

Доставки и Рекламации

Условия за доставка

  1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от CarLand на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
  2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
  3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера или условията за доставка на CarLand.
  4. Срокът на доставката на налична стока е от 1 до 3 работни дни. CarLand или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Отказ на доставена стока. Рекламации

  1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

  а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

  б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

  в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

  г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

  1. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
  2. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.
  3. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от CarLand, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
  4. По силата на член 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

Comments are closed.